Spelvoorwaarden

(1) Organisator

(1.1)

Deze spelvoorwaarden van “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld”, Breughellaan 32 te 2520 Broechem (Ranst, België), zijn van toepassing op promotionele kansspelen die door “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld”, eventueel in samenwerking met derden, worden georganiseerd.

(2) Deelname

(2.1)

Deelname aan de actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden.

(2.2)

Deelname staat open voor een iedere natuurlijke persoon, zulks met uitsluiting van werknemers en vrijwilligers van De Spirituele Wereld en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee De Spirituele Wereld samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende acties en de uit te keren prijzen.

(2.3)

Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende actie.

(2.4)

Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.

(2.5)

“HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

(2.6)

Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie. “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.

(2.7)

“HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

(2.8)

“HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

(3) Prijzen

(3.1)

De aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen of premies uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze.

(3.2)

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.

(3.3)

Indien er meerdere exact gelijke prijzen zijn te winnen, keert “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” slechts één artikel/prijs per telefoonnummer, e-mailadres dan wel woonadres uit.

(3.4)

De prijswinnaars zullen binnen uiterlijk drie maanden na de beëindiging van de actie persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Tevens zullen de uitslagen na te lezen zijn op de aangegeven website of andere geadviseerde media. Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd.

(3.5)

“HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij op dat moment verkeren. “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor rekening van “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld”.

(3.6)

Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

(4) Gegevens

(4.1)

De deelnemer geeft door deel te nemen aan de actie aan “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen.

(4.2)

De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld”.

(5) Wijziging Spelvoorwaarden en technische voorzieningen

(5.1)

“HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” kan te allen tijde deze algemene spelvoorwaarden wijzigen; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

(5.2)

“HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de acties deel te nemen.

(6) Klachten

(6.1)

Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” georganiseerde acties, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld”, Breughellaan 32 te 2520 Broechem (Ranst, België), onder vermelding van ‘klacht promotioneel kansspel’. “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

(7) Aansprakelijkheid

(7.1)

“HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” in het leven roepen. “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

(8) Overmacht

(8.1)

“HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. “HVD Mediaworks – De Spirituele Wereld” kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.

(9) Toepasselijk recht

(9.1)

Op deze spelvoorwaarden en de actie is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.

 

Back to top button