Abonnementsvoorwaarden

Om je te abonneren kan je hier kijken naar onze vormen.
Om een editie na te bestellen klik hier.
Voor een herroepingsformulier, klik hier.
Voor je abonnement stop te zeten, klik hier.


Laatste wijziging 01/09/2020

1. Het aanbod
1.1.
De aanbiedingen op www.despirituelewereld.be/abonneren/ en deze gepubliceerd via andere media zijn enkel geldig voor België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg en dit voor personen/gezinnen die de afgelopen 6 maanden geen abonnement op de gekozen titel en op hetzelfde adres hadden.

1.2
De tarieven van de abonnementsformules die we aanbieden zijn inclusief BTW (voor zover van toepassing) en verzendingskosten. Wij leveren uit naar België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg.

1.3
Tarieven, aanbod, verschijningsfrequentie en redactionele formule kunnen op elk moment aangepast worden. In die gevallen heeft u de mogelijkheid om uw abonnement op te zeggen.

1.4
Bij het publiceren van onze aanbiedingen besteden we veel aandacht aan de juiste omschrijving van de titel, de prijs en eventuele specifieke modaliteiten. Mocht er desondanks toch een fout in de gegevens geslopen zijn, heeft u de keuze tussen afzien van de intekening op het abonnement of ingaan op het aanbod tegen de gecorrigeerde voorwaarden.

1.5
Het tarief blijft minimaal geldig voor de abonnementsperiode waarop u intekent. Opzeggen kan via aangetekend schrijven tot 3 maanden voor het einde van het lopend contract. Bij vroegtijdige stopzetting wordt de restwaarde van het abonnement in één keer aangerekend.

1.6
Bij gedomicilieerde betaling wordt uw abonnement, na de eerste contractuele periode, automatisch voor onbepaalde duur verlengd aan het op dat ogenblik geldende standaard tarief.  Na deze automatische hernieuwing kunt u uw abonnement op elk moment opzeggen. U ontvangt dan alle magazines nog van dat jaar.

2.Intekenen op een abonnement
2.1
Het abonnement komt tot stand zodra we de intekening administratief verwerkt hebben. We stellen alles in het werk om het abonnement zo snel mogelijk te laten starten. U ontvangt het eerste nummer dat verschijnt na het noteren van uw abonnement.

2.2
We behouden ons het recht voor om een intekening te weigeren, bijvoorbeeld wanneer vastgesteld wordt dat een vorig abonnement niet betaald werd of de contractuele abonnementsperiode niet gerespecteerd werd.

3.Uw abonnement betalen
Tenzij expliciet anders aangegeven in een specifiek aanbod bieden we u deze betalingsmogelijkheden aan: SEPA-domiciliëring en overschrijving.

4.Herroepingsrecht
4.1.
U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat:

(a) u (of iemand die dit in u plaats doet) het goed in uw bezit krijgt;
(b) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het laatste goed of onderdeel in uw bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling);
(c) u de overeenkomst sluit (in geval van levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd);
(d) u (of iemand die dit in u plaats doet ) het eerste goed in uw bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).

4.2.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons op ondubbelzinnige wijze meedelen dat u beslist om onze overeenkomst te herroepen. U bent verplicht deze te doen via e-mail en per post.. U kan hiervoor het modelformulier gebruiken op: www.despirituelewereld.be/abonneren/. Als u dit modelformulier invult en ons bezorgt, ontvangt u van ons spoedig een ontvangstbevestiging per e-mail.

4.3.
Na herroeping rekenen we u de prijs aan voor de (papieren en digitale) magazines die u ontving tot op het ogenblik van herroeping.

4.4.
Wat betreft de door ons geleverde producten bent u aansprakelijk voor de waardevermindering hiervan die het gevolg is van het gebruik, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. U dient de producten onbeschadigd en binnen de 14 dagen na de dag waarop u ons meedeelde dat u de overeenkomst herroept terug te sturen (naar HVD Mediaworks, t.a.v. Abonnementendienst, Breughellaan 35, 2520 Broechem), en dit op uw kosten. Bij beschadiging of onvolledige terugzending behouden we ons het recht voor een schadevergoeding aan te rekenen. Indien de goederen uit hun verpakking gehaald worden geldt in elk geval een minimumschadevergoeding van € 150,00.

4.5.
Wij betalen niets terug maar u ontvangt het jaar dat betaald is gewoon alle goederen.

4.6.
Dit herroepingsrecht geldt niet voor:

  • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden;
  • de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
  • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering werd verbroken;
  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden.

5.Garantie
5.1.
We bevestigen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product

5.2.
U bent gehouden om het aantal en de staat van de producten te controleren bij levering. In geval van schade of indien de levering niet overeenkomt met de bestelling, dient u onze Klantenservice hierover hetzij schriftelijk, telefonisch of per e-mail zo snel mogelijk te informeren en de artikelen zo snel mogelijk naar ons terug te sturen. Nadat wij het door U geretourneerde product hebben ontvangen, zullen wij u gratis een nieuw product of het product dan overeenstemt met uw bestelling toesturen.

5.3.
De producten vallen onder de garantie zoals voorzien in de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. Deze wet biedt aan de consument garantie in geval van non-conformiteit van het consumptiegoed, dit is wanneer het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed. De consument kan de wettelijke garantie niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de verkoop. De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed. Deze wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.

5.4.
Bij vragen, opmerkingen of klachten kan u op elk moment contact opnemen met de Klantenservice. De Klantenservice zal uw verzoek zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk in behandeling nemen en zal contact opnemen met u. Indien de vraag, opmerking of klacht betrekking heeft op de garantie, moet in beginsel de fabrikant/producent betrokken worden, zodat de behandeling van het verzoek of de klacht meer tijd in beslag kan nemen.

6. Levering
6.1.
We doen ons uiterste best om de producten die u aankoopt binnen de aangeduide levertermijn na uw aankoop te leveren op het adres dat u opgaf.

6.2.
De levering gebeurt op het adres dat u bij het verrichten van uw aankoop opgeeft. Een adreswijziging of een tijdelijke onderbreking van uw papieren product kan meegedeeld worden via het telefoonnummer +32 (0) 494 503 517, via abonnementen@despirituelewereld.be of online via het formulier op www.despirituelewereld.be/abonneren/.

7.Geheimhouding en Verwerking Persoonsgegevens
Opdrachtgever en HVD Mediaworks zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De persoonsgegevens vermeld in de overeenkomst of verkregen op enige andere wijze, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG). HVD Mediaworks treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de principes en bepalingen uit de AVG die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking. In het privacybeleid van HVD Mediaworks (http://www.despirituelewereld.be/cookies-en-privacybeleid/) zijn onder meer terug te vinden: een overzicht van de categorieën die HVD Mediaworks als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en de doeleinden van deze verwerkingen, alsook de manier waarop natuurlijke personen hun rechten kunnen uitoefenen onder AVG. HVD Mediaworks behoudt zich het recht voor om de gegevens van de opdrachtgever meer te delen aan commerciële partners en om de naam van de opdrachtgever te gebruiken in haar publiciteit en als referentie en deze als zodanig openbaar te maken gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Hebt u een vraag of wil u een probleem signaleren?
Neem contact met onze Klantenservice
HVD Mediaworks
Breughellaan 32
2520 Broechem (België)
Tel: +32 (0) 494 503 517
abonnementen@despirituelewereld.be

8. Toepassing van de abonnementsvoorwaarden
8.1.
Het intekenen op een abonnement houdt in dat u deze abonnementsvoorwaarden aanvaardt.

8.2
Ze vernietigen en vervangen alle voorgaande abonnementsvoorwaarden en zijn onderdeel van de algemene verkoopsvoorwaarden van HVD Mediaworks.  Voor facturen gelden de bijzondere voorwaarden vermeld op de factuur.  De meest recente versie staat steeds hier te lezen, www.despirituelewereld.be/abonnementsvoorwaarden/

8.3.
Van deze abonnementsvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

8.4.
Alle rechten en aanspraken van HVD Mediaworks in deze abonnementsvoorwaarden gelden evenzeer voor de door HVD Mediaworks ingeschakelde derden.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1.
Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze abonnementsvoorwaarden van toepassing zijn, alsook op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

9.2.
De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze Overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is terug te vinden via de link http://ec.europa.eu/odr. HVD Mediaworks behoudt zich evenwel het recht voor om geschillen uitsluitend aan de beoordeling van de rechtbanken voor te leggen.

9.3.
Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

10. Coördinaten van de uitgever
HVD Mediaworks
Breughellaan 32
2520 Broechem (België)
+32 (0) 494 503 517
info@hvdmediaworks.be
www.hvdmediaworks.be
BTW BE 0668.719.978

Back to top button