Gebruikersvoorwaarden

(1.0) Toepassing

Door op www.despirituelewereld.be (hierna de ‘Website’ genoemd) te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

(2.0) HVD Mediaworks

(2.1)

Huidige Website wordt uitgebaat door HVD Mediaworks, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Breughellaan 32, 2520 Broechem (Ranst, België), met als ondernemingsnummer BE0668.719.978.

(2.2)

Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van HVD Mediaworks bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door HVD Mediaworks ingeschakelde derden.

(3) TOEGANG

(3.1)

Huidige Website kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). HVD Mediaworks waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) huidige Website niet kunt raadplegen en/of gebruiken.

(3.2)

Huidige Website wordt enkel voor informatieve doeleinden aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze Website en zijn/haar inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze Website is strikt verboden. Onder ‘commercieel gebruik’ wordt o.a. begrepen het verkopen of verhuren van de verschillende functionaliteiten van de Website of van lidmaatschappen of registraties op de Website, of het gebruiken van de Website en haar onderdelen met als enig doel het genereren van advertentie- of abonnementsinkomsten, of meer algemeen het organiseren van oneerlijke concurrentie of het stellen van daden in strijd met de eerlijke handelsgebruiken t.a.v. HVD Mediaworks en de Website. Deze opsomming is niet limitatief.

(3.3)

Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden huidige Website te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook.

(3.4)

U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige Website op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

(3.5)

Het is verboden om enig (automatisch) systeem, zoals maar niet beperkt tot ‘robots’, ‘spiders’, ‘offline readers’, enz., aan te wenden met als bedoeling een toegang tot de Website te creëren op zo’n manier dat er meer berichten naar de Website verstuurd worden dan voor een mens in een normale (manuele) handeling en met het gebruik van een normale webbrowser realiseerbaar is. Onder ‘berichten’ dient o.a. te worden verstaan vragen en verzoeken, antwoorden en deelnames bij wedstrijden, stemmen, iedere interactie met een andere gebruiker van de Website enz., zelfs indien u hierbij op een verzoek geformuleerd op de Website (zoals b.v. een deelname aan een wedstrijd) zou ingaan.

HVD Mediaworks staat wel toe aan publieke zoekmachines om de inhoud van de Website te bezoeken via ‘spiders’ e.d. met als enige bedoeling de toegang en de inhoud van de Website beschikbaar te maken via hun zoekmachines, zonder dat HVD Mediaworks hiermee evenwel het recht verleent om de inhoud van de Website te archiveren. HVD Mediaworks behoudt zich het recht voor om de toelating zoals geformuleerd in dit lid op elk ogenblik in te trekken.

(3.6)

Voor de toegang of het gebruik van bepaalde onderdelen van deze Website, dient u zich te registreren, een profiel aan te maken en/of lid te worden. U dient daarbij correcte gegevens in te vullen. Houd uw login en paswoord geheim en deel ze niet mee aan derden. Overeenkomstig art. 5.1. hierna is elk lid of geregistreerde gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn of haar registratie of lidmaatschap en de evt. misbruiken of schade die daaruit zouden voortvloeien. HVD Mediaworks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig oneigenlijk gebruik van de registratie of het lidmaatschap, uw login en/of uw paswoord.

(4.0) Intellectuele Eigendomsrechten

(4.1)

Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van huidige Website zijn en blijven de exclusieve eigendom van HVD Mediaworks en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op onze Website te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

(4.2)

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze Website en zijn/haar inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze Website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

(4.3)

Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden online te plaatsen, geeft u automatisch aan HVD Mediaworks, alsook aan alle ondernemingen verbonden met HVD Mediaworks, de volledige en kosteloze toestemming om de inhoud van uw post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken zowel op deze Website als op andere websites, als in een of meerdere magazines of enige andere producten of dragers die door HVD Mediaworks of door de verbonden ondernemingen worden uitgegeven of aangeboden.

(5.0) Aansprakelijkheid

(5.1) Algemeen

De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen ook, van huidige Website gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid. HVD Mediaworks kan, globaal genomen, geenszins aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatste mogelijk geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, gevolgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze Website, m.i.v. al haar onderdelen en/of de mogelijke schade van de gebruiker en/of de derde.

(5.2) Toegankelijkheid

HVD Mediaworks zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze Website op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. HVD Mediaworks heeft echter op ieder ogenblik het recht deze Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. HVD Mediaworks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige Website.

(5.3) Gegevens

HVD Mediaworks zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze Website volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en HVD Mediaworks kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. HVD Mediaworks kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige Website. HVD Mediaworks kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige Website. HVD Mediaworks heeft eveneens het recht om de informatie of gegevens die op de Website gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen.

(5.4) Links

Huidige Website kan o.m. links naar andere sites bevatten. Voor zover deze niet onder controle van HVD Mediaworks staan, worden zij niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door HVD Mediaworks. HVD Mediaworks gaat in dat geval ook niet na of de inhoud van deze sites wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u deze bezoekt. HVD Mediaworks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites of applicaties waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites of applicaties kunnen voortvloeien. Voor links of verwijzingen naar online of andere aanbiedingen van derde partijen (zoals b.v. e-commerce activiteiten van deze derden) geldt dat deze aanbiedingen steeds tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de uitbaters van die andere sites behoren. HVD Mediaworks kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de door derden geboden goederen en/of diensten. In de mate dat het hier om advertenties gaat, is artikel 7.1. steeds van toepassing.

(5.5) Virus

Alhoewel HVD Mediaworks haar beste middelen inzet om huidige Website bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. HVD Mediaworks kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. HVD Mediaworks raadt u ten zeerste aan om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige Website wordt u uitgenodigd om deze aan de webmaster of ontwikkelaar mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

(5.6) Dataverkeer

Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditcard-nummers, e.d.m. gebeurt steeds op eigen risico. HVD Mediaworks zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. HVD Mediaworks raadt u ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

(5.7) Berichten

Op deze Website kunnen desgevallend berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, reacties, mededelingen, discussies in fora, chats, enz.) van derden opgenomen worden. HVD Mediaworks behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. HVD Mediaworks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies dat hieruit zou voortvloeien. Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan HVD Mediaworks op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Zo u een bericht, van welke aard ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening plaatst op deze Website, verbindt u er zich toe daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto’s, …) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding, …), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling. U vrijwaart dan ook uitdrukkelijk HVD Mediaworks tegen iedere aanklacht of vordering uitgaande van derden als gevolg van de inhoud van hetgeen u op deze Website geplaatst heeft.

(6.0) Diversen

(6.1) Advertenties

De advertenties die op deze Website zijn opgenomen, zijn steeds het werk van derde partijen, met uitzondering van de advertenties voor eigen producten van HVD Mediaworks. HVD Mediaworks kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de door derden geboden goederen en/of diensten.

(6.2) Hyperlinks

Hyperlinken en/of deeplinken naar huidige Website is pas toegelaten na daartoe de toestemming van HVD Mediaworks bekomen te hebben. In ieder geval dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de home page van huidige Website te verwijzen.

(6.3) Spam

HVD Mediaworks verstuurt geen spam. Indien u een e-mail dan wel een nieuwsbrief van HVD Mediaworks ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege HVD Mediaworks ontvangen heeft, kan u ons dat melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt.

(6.4) Prijstrekkingen en wedstijden

Als u de mogelijkheid wordt geboden om deel te nemen aan prijstrekkingen of wedstrijden, bent u verplicht om afzonderlijke algemene voorwaarden te accepteren die zijn gerelateerd aan de specifieke prijstrekking of wedstrijd.

(7.0) Slotbepalingen

(7.1) Ongeldigheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze gebruiksvoorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze gebruiksvoorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal HVD Mediaworks deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

(7.2) Bevoegde rechter

Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige Website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige Hoven en Rechtbanken van Antwerpen.

(7.3) Toepasselijk recht

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

(7.4) Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de Website kenbaar worden gemaakt.

(7.5) Vragen

Voor alle vragen inzake huidige gebruiksvoorwaarden kan u steeds een e-mail sturen naar info@hvdmediaworks.be of schrijven naar HVD Mediaworks, Breughellaan 32, 2520 Broechem (Ranst, België), +32 (0) 494 503 517.

Back to top button